Huurvoorwaarden

1.Huurovereenkomst en betaling

De reservering komt tot stand nadat de huurovereenkomst door huurder en verhuurder is ondertekend. De aanbetaling bedraagt 30% van de huursom en dient binnen 4 weken na het afsluiten van de huurovereenkomst door verhuurder te zijn ontvangen op de door haar in de huurovereenkomst aangegeven Raiffeisenbank rekening. De restbetaling moet uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de huurperiode door verhuurder zijn ontvangen.

Bij een reservering binnen 28 dagen voor aanvang van de huurperiode, dient de betaling van de huursom (dit is de huurprijs + de bijkomende kosten + de borg) gelijk bij de reservering in zijn geheel plaats te vinden.

Blijft volledige betaling achterwege, dan wordt Haus Boris niet aan huurder ter beschikking gesteld en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 7 van toepassing.

Btw is inbegrepen in de huursom.

2.Borg

De borg is € 200,-. De borg wordt binnen een week na vertrek uit Haus Boris door verhuurder aan huurder terugbetaald, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan Haus Boris.

3.Ter beschikking stelling

Verhuurder stelt Haus Boris netjes en schoon aan huurder ter beschikking op de overeengekomen datum en tijdstip. Indien zaken niet op orde zijn, dan dient huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen zodat verhuurder een en ander kan herstellen.

4.Zorgvuldig gebruik door huurder

Algemeen

Huurder verplicht zich Haus Boris zorgvuldig en in overeenstemming met de huisregels te gebruiken. Een schriftelijk exemplaar van de huisregels is in Haus Boris aanwezig en wordt overigens op eerste verzoek aan huurder toegezonden. Huurder staat ervoor in dat ook medebewoners op zorgvuldige wijze en conform de huisregels handelen. Bij schade zal huurder verhuurder per ommegaande informeren.

Roken verboden

Roken is niet toegestaan.

Aantal personen

In Haus Boris mogen niet meer dan het totaalaantal personen logeren zoals in de huurovereenkomst is afgesproken. Het is huurder niet toegestaan Haus Boris geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

Wifinetwerk

In Haus Boris is een wifinetwerk aanwezig. Huurder zal dit wifinetwerk gebruiken in overeenstemming met wet- en regelgeving en de volgende gebruiksregels:

  • Het wifinetwerk staat huurder uitsluitend ter beschikking gedurende de huurperiode;
  • Huurder mag derden geen toegang tot het wifinetwerk verstrekken; huurder mag de toegangscodes niet aan derden verstrekken;
  • Huurder is gehouden zijn laptop, tablet of telefoon met het meest actuele virusprogramma te beveiligen;
  • Huurder is verantwoordelijk voor de tijdens de huurperiode via het wifinetwerk verzonden gegevens, gebruikte diensten of aangegane rechtshandelingen.

Opladen elektrische auto’s via stopcontact verboden

In Haus Boris is geen oplaadpunt voor het opladen van een elektrische auto aanwezig. Opladen via het stopcontact is niet toegestaan vanwege het brandgevaar.

Aansprakelijkheid

Huurder is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode door hem en/of de medebewoners veroorzaakte schade, inclusief schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, schade als gevolg van het niet volgens de gebruiksregels en/of onrechtmatig gebruiken van het wifinetwerk en schade als gevolg van het opladen van een elektrische auto via een stopcontact.

Bij overtreding van deze huurovereenkomst of de huisregels, kan verhuurder de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

5.Sneeuwruimen

Tijdens de huurperiode zal huurder zelf de sneeuw in en om Haus Boris ruimen, en met name de trap sneeuwvrij te houden.

6.Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan na overleg met verhuurder. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Huisdieren zijn niet toegestaan op meubelen (zoals stoelen, bedden en banken).

7.Annulering door huurder

Annulering van de huurovereenkomst door huurder kan telefonisch of per email. Een telefonische mededeling dient per email te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen:

  • Annulering tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode: 30% van de huurprijs;
  • Annulering tussen de 28ste en 7de dag voor aanvang van de huurperiode: 70% van de huurprijs;
  • Annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huurprijs.

De betaalde bijkomende kosten en borg worden terugbetaald.

Mocht verhuurder, na annulering door huurder, Haus Boris in de geannuleerde periode alsnog aan een ander kunnen verhuren, dan betaalt verhuurder aan huurder de van die ander ontvangen huurprijs terug, met een maximum van de aan huurder in rekening gebrachte annuleringskosten.

Ingeval huurder tijdens de huurperiode eerder vertrekt, blijft de huursom verschuldigd.

Maatgevend voor de berekening van de annuleringskosten is het moment waarop de mededeling van annulering door verhuurder is ontvangen.

8.Annulering door verhuurder

Indien verhuurder door onvoorziene omstandigheden de huurovereenkomst moet annuleren, zal huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Heeft verhuurder op dat moment de aanbetaling - en eventueel de restbetaling – al van huurder ontvangen, dan zal verhuurder dit/deze bedrag(en) aan huurder restitueren. Terzake deze annulering is verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade van huurder.

9.Vertrek

Huurder dient Haus Boris na de huurperiode netjes en opgeruimd achter te laten en de sleutel af te geven op het sleuteladres. Haus Boris moet op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur verlaten worden, tenzij hierover met verhuurder schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

10.Verantwoordelijkheid verhuurder

Verhuurder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de afspraken in de huurovereenkomst. De aansprakelijkheid van verhuurder voor schade geleden door huurder en/of zijn medebewoners is beperkt tot het bedrag van de huurprijs. De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen bovendien beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van verhuurder wordt uitbetaald.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onderbrekingen in de water- of elektriciteit toevoer. Verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuigen van huurder en/of medebewoners gedurende of in verband met het verblijf in Haus Boris, zomede voor kosten voortvloeiende uit het niet op tijd bereiken van Haus Boris ten gevolge van vertraging. Verder is verhuurder niet aansprakelijk voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Ten slotte is verhuurder niet aansprakelijk voor ongemakken veroorzaak door het werk van derden, zoals gemeente, provincie enz.

11.Diversen

Bij verschillen tussen deze overeenkomst en andere bronnen (bijv. de website) prevaleert de tekst van deze huurovereenkomst. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen terzake deze huurovereenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, Nederland.